Vedtægter

V E D T Æ G T E R   F O R
”GLADSAXE INTERNATIONALE VENSKABSFORENING”
Stiftet den 30.oktober 1969


1.
Foreningens navn er ”Gladsaxe Internationale Venskabsforening” og dens hjemsted er i Gladsaxe Kommune.

2.
Foreningens mål er at fremme international forståelse og samkvem.

3.
Foreningen tegnes af Formanden eller Kassereren

4.
Som medlemmer af foreningen kan optages personer, der tilslutter sig foreningens formål, og som har bopæl i Gladsaxe Kommune eller på anden måde har nær tilknytning til kommunen.

5.
Kontingent opkræves hvert år i begyndelsen af januar måned.
Udmeldelse af foreningen skal meddeles foreningens Kasserer.
Kommer et medlem i restance med sit kontingent i 2 på hinanden følgende regnskabsår og forgæves skriftligt er blevet mindet om den stående restance, med varsel om slettelse af medlemsfortegnelsen, betragtes vedkommende som udtrådt af foreningen. Tidligere medlemmer kan ikke på ny optages i foreningen, medmindre de betaler restancerne.

6.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar- kvartal og indkaldes senest 21 dage forud med oplysning om dagsorden. Indkaldelse sker skriftligt via E-mail eller brev. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeberettiget er enhver, der har betalt det sidst opkrævede kontingent. Hvor andet ikke foreskrives, træffes afgørelser ved almindeligt stemmeflerhed.

Til lovændring forlanges, at mindst 1/3 af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Hvis det fornødne antal medlemmer ikke er til stede, skal der inden 1 måned indkaldes til ny generalforsamling med mindst 8 dages varsel med samme lovændringsforslag på dagsordenen, og den er da beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, og dens dagsorden fastsættes således:
1.valg af dirigent
2.formandens beretning
3.kassererens beretning og fremlæggelse af foreningens regnskab
4.indkomne forslag
5.fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.
6.valg af: a) formand
b) kasserer
c) 5 bestyrelsesmedlemmer
d) 2 suppleanter
e) 2 revisorer
f) 1 revisorsuppleant
Den samlede bestyrelse vælges for to år ad gangen, således at halvdelen afgår hvert år. Formand og kasserer er dog ikke på valg samme år.
7.Eventuelt.

7.
Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes med mindst 8 dages varsel, såfremt 4 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt med angivelse af grund forlanger det. Indkaldelsen, der foretages af bestyrelsen, skal indeholde dagsorden.

8.
Bestyrelsen konstituerer sig selv under formandens ledelse ved valg af næstformand og sekretær.
Kommunalbestyrelsen kan udpege 2 medlemmer til bestyrelsen, som deltager i dennes møder, dog uden stemmeret.
Formanden kan anmode suppleanter til bestyrelsen og/eller andre om at deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen leder foreningens daglige arbejde og afholder møde, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

9.
Regnskabsåret er  1/1 – 31/12.

10.
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en derom indkaldt særlig generalforsamling med opløsningen som eneste punkt på dagsordenen.
Indkaldelsen skal ske skriftligt til medlemmerne, og varslet er mindst 21 dage.
Såfremt 2/3 af foreningens medlemmer er mødt, kan opløsning vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer,
Såfremt mindre end 2/3 af foreningens medlemmer er mødt, skal der inden 1 måned indkaldes til ny generalforsamling med mindst 21 dages varsel med foreningens opløsning som eneste punkt på dagsordenen. Indkaldelsen sker skriftligt.
På denne generalforsamling kan foreningens opløsning vedtages, når 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.
Den generalforsamling, der lovligt har vedtaget foreningens opløsning, vælger samtidig et likvidationsudvalg, der er bemyndiget til at foretage enhver til likvidationen nødvendig og hensigtsmæssig disposition.
Endvidere bestemmer den generalforsamling, der lovligt har vedtaget foreningens opløsning, hvorledes der skal forholdes med foreningens eventuelle nettoformue.
Likvidationsudvalget skal fremlægge regnskab for en afsluttende generalforsamling, der af udvalget indkaldes skriftligt med mindst 21 dages varsel, og som uanset antallet af fremmødte, kan godkende likvidationsregnskabet.
Med likvidationsregnskabets godkendelse er foreningen likvideret.
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. oktober 1969 med ændringer af
25. maj 1970, 28. maj 1971, 12. maj 1977, 13. marts 1986 og. 23. marts 2015